Huurvoorwaarden

Algemene huurvoorwaarden camperverhuur Go-Camper

Algemene huurvoorwaarden camperverhuur Go-Camper

Artikel 1 – Toepasselijkheid:

 1. Deze algemene huurvoorwaarden maken deel uit van alle offertes tot het aangaan van overeenkomsten, acceptaties ervan alsmede van de aldus tot stand gekomen overeenkomsten.
 2. Ingeval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of onverbindend zal blijken, zullen de overige daardoor niet worden aangetast en onverkort van kracht blijven.
 3. In deze algemene huurvoorwaarden wordt omwille van leesbaarheid voor zowel mannelijke als vrouwelijke huurders de mannelijke vorm gebezigd. Hiermee wordt geen seksediscriminatie beoogd.
 4. Partijen komen overeen dat deze algemene huurvoorwaarden naar Nederlands recht zullen worden uitgelegd en daaraan onderworpen zullen zijn.

Artikel 2 – Huurprijs, kosten en borgsom:

 1. Een offerte door Go-Camper is slechts bindend indien dit uitdrukkelijk vermeld is in combinatie met de geldigheidsduur van de aanbieding.
 2. Bij reservering wordt 50 % aanbetaling verwacht. Na betaling ontvangt u schriftelijk bericht van de reservering. De andere 50 % dient vier weken voor vertrek te worden voldaan. Betaling kan contant of via overboeking.
 3. Door ondertekening van de huurovereenkomst gaat huurder akkoord met de algemene huurvoorwaarden Go-Camper 2018 en de in de huurovereenkomst vermelde gehuurde camper, huurperiode, inzittenden, huurprijs, eigen risico, waarborgsom(men), te bezoeken landen en de wijze van betaling.
  Extra accessoires, zoals: campingmeubilair, tv met Dvd-speler, luifel etc. zijn gratis, er kunnen echter geen rechten ontleent worden aan niet werkende of niet goed functionerende accessoires.
 4. De vooruitbetaling van huur en/of waarborgsom(men) strekt tot verhaal van de huurprijs ingeval huurder geheel of gedeeltelijk geen gebruik maakt van de hem krachtens de huurovereenkomst ter beschikking gestelde camper.
  Zij strekt mede tot verhaal van kosten en schade, tot betaling waarvan huurder krachtens de huurovereenkomst is gehouden, onverminderd het recht van de verhuurder tot volledige schadevergoeding.
 5. Indien bij inspectie niets is gebleken van enige schade, vermissing van of vernieling van de camper, verplicht Go-Camper zich binnen 14 dagen na het einde van de huurovereenkomst de door de huurder gestorte waarborgsom aan huurder te restitueren.
 6. Indien bij inspectie is gebleken van enige schade, vermissing van of vernieling van de camper, verplicht Go-Camper zich eerst, nadat alle schades zijn gerepareerd, het restant bedrag van de door de huurder gestorte waarborgsom aan huurder te restitueren.

Artikel 3 – Totstandkoming, duur en ontbinding van de overeenkomst:

 1. Tot uitvoering van de opdracht is Go-Camper eerst verplicht, nadat de huurder de huurovereenkomst heeft ondertekend en huurder de door hem verschuldigde huurprijs en waarborgsom binnen de gestelde termijnen aan Go-Camper heeft voldaan.
 2. Annuleren kan alleen per aangetekende brief. De datum dat aangetekende brief bij Go-Camper wordt bezorgd geldt als annuleringsdatum. Bij annulering is de huurder verschuldigd:
 • tot drie weken voor aanvang van de huurperiode 1/2 van totale huurprijs (met een minimum van € 500,00)
 • binnen drie weken voor aanvang van de huurperiode de totale huurprijs.
  U dient zelf een annuleringsverzekering af te sluiten. Dit kan Go-Camper eventueel voor u afsluiten.

Het eerder terugbrengen van de gehuurde camper zal nimmer tot restitutie van (een gedeelte van) de huurprijs tot gevolg hebben.

 1. Huurder verplicht zich de camper uiterlijk op de dag en het tijdstip, dat de overeenkomst eindigt (=terugbrengdatum) aan Go-Camper terug te bezorgen, tenzij voordien door de huurder een verlenging van de huurtermijn is aangevraagd en deze verlenging door Go-Camper verhuur is toegestaan.
  De huurtermijn wordt verlengd onder overigens gelijkblijvende voorwaarden.
 2. Indien de camper niet binnen de in de huurovereenkomst vermelde, eventueel verlengde termijn bij Go-Camper weer is ingeleverd, ontstaat voor deze het recht tot onmiddellijke terugname van de camper, waarbij overigens de huur automatisch doorgaat onder dezelfde bepalingen tot en met de dag dat de camper weer in bezit is van Go-Camper, met dien verstande, dat de kosten per dag € 250,00 bedragen onverminderd de eventuele door Go-Camper verder te lijden schade en te maken kosten, tenzij de huurder aantoont dat de overschrijding van de huurtermijn het gevolg is van een hem niet toerekenbare oorzaak.
 3. Go-Camper is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen en zich weer in het bezit van de camper te stellen:
  1. Indien blijkt dat tijdens de huurperiode de huurder de verplichtingen van de huurovereenkomst niet, niet op tijd of niet ten volle nakomt.
  2. Bij overlijden, onder curatelenstelling, aanvraag voor surseance van betaling of faillissement van huurder.
  3. Bij vestiging in het buitenland van de huurder.
  4. Bij vordering van overheidswege van desbetreffende verhuurde camper, dan wel bij beslag op de gehuurde camper
  5. Indien blijkt dat huurder onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt.
  6. Indien camper niet meer veilig is om te verhuren

Artikel 4 – Aflevering en terugbezorging:

 1. In geval de camper door schade of pech niet beschikbaar is vanaf het begin van uw huurperiode, zal Go-Camper haar uiterste best doen om tijdig, maar uiterlijk 48 uren na aanvang van de huurperiode, de camper of een vervangende camper ter beschikking te stellen.
  Vervangende camper mag qua model en accessoires afwijken van gehuurd object.
 2. Go-Camper is gemachtigd om, ingeval van een vervangende camper, de in de huurovereenkomst genoemde terugbrengdatum eenzijdig aan te passen. Er zal dan een evenredige restitutie van de huurprijs plaats vinden.
 3. Huurder verplicht zich de camper volgens artikel 4 lid a. te accepteren, wel vind er een evenredige restitutie plaats indien de in de huurovereenkomst genoemde ophaaldatum later plaatsvindt.
 4. Indien de camper, volgens artikel 4 lid a., langer dan 48 uren na aanvang van de in de huurovereenkomst genoemde ophaaldatum beschikbaar is dan vind er een evenredige restitutie plaats van de huursom tot het moment dat de camper wel weer beschikbaar is.
  Huurder kan in dit geval ook geheel afzien van de huur en de huurovereenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden, althans als ontbonden te verklaren.
 5. Indien Go-Camper niet in staat zal zijn, volgens artikel 4 lid a., een camper aan huurder ter beschikking te stellen, heeft Go-Camper het recht de huurovereenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden, althans als ontbonden te verklaren.
 6. Bij ontbinding van de huurovereenkomst op grond van artikel 4 lid d en artikel 4 lid e. zal Go-Camper de reeds door huurder gedane betalingen ten aanzien van de huurprijs en waarborgsom(men) restitueren.
  Huurder vrijwaart Go-Camper voor alle aanspraken of schadevergoeding.
 7. Bij terugbezorging dient de camper in gelijke staat te verkeren als bij aflevering, behoudens normale slijtage.
  Vermiste onderdelen en reparaties (met uitzondering van defecten) zijn voor rekening van huurder, tenzij één van de verzekeringen deze kosten dekt.
 8. De camper wordt door Go-Camper afgeleverd met een volle brandstoftank, tenminste één volle gastank, lege schoonwatertank, lege afvalwatertank, lege en schone chemisch toilet en de camper van binnen volledig schoongemaakt.
  Huurder dient de camper ook weer in deze staat in te leveren bij gebreke worden de volgende kosten in rekening gebracht:
1. niet volle brandstof tank – kosten hiervan +

20,00

2. niet lege schoonwatertank

10,00

3. niet lege vuilwatertank

10,00

4. niet lege en/of niet schone toilet

50,00

5. niet schoongemaakte binnenzijde (maximaal € 170,00)
onderverdeeld in:
   
  a. niet schoon van toiletruimte

20,00

  b. niet schoon van gaskomfoor/spoelbak

20,00

  c. niet schoon van koelkast

20,00

  d. niet schoon van bekleding

40,00

  e. niet schoon van kasten

20,00

  f. niet schoon van cabinegedeelte

30,00

  g. niet schoon van garage

20,00

 1. De camper hoeft bij inlevering niet aan de buitenzijde schoongemaakt te worden.
 2. Voor vertrek en bij terugkomst inspecteren Go-Camper en huurder gezamenlijk de camper, alsmede de daartoe behorende inventaris. Hiervoor zal een lijst “bijzonderheden en aanwezige inventaris” worden ondertekend door Go-Camper en huurder.

Artikel 5 – Gebruik van de gehuurde camper:

 1. Alleen de met name in de huurovereenkomst genoemde inzittenden, waar het rijbewijsnummer van is ingevuld, mogen na inlevering van een kopie van hun rijbewijs en kopie van hun paspoort de camper besturen. Bestuurders moeten minimaal 30 jaar oud zijn en minimaal 3 jaar in het bezit zijn van een geldig Nederlands rijbewijs B.
  Dit rijbewijs dient gedurende de gehele huurperiode, genoemd in de huurovereenkomst, geldig te zijn.
 2. Huurder dient ervoor te zorgen dat hijzelf en de in artikel 5 lid a. genoemde personen te allen tijde de kennis, de noodzakelijke lichamelijke en geestelijke gesteldheid bezit die tot goed besturen is vereist.
 3. Huurder verbindt zich de camper te gebruiken en te onderhouden, vermeld in het hem ter beschikking gestelde handleiding alsmede volgens de aanwijzingen zoals die door Go-Camper worden gegeven.
  Met name zal hij regelmatig de bandenspanning, het olie- en koelvloeistofpeil controleren en zo nodig op peil brengen.
 4. De camper mag uitsluitend gebruikt worden in de op de groene kaart vermelde landen.
  De camper mag niet gebruikt worden voor de wintersport.
 5. Huurder dient ervoor te zorgen dat de camper uitsluitend op verharde wegen en overeenkomstig bestemming gebruikt wordt; dat de camper op behoorlijke wijze wordt behandeld en verzorgd en dat voor overbelasting en beschadiging van interieur en exterieur wordt gewaakt.
  Huurder dient de camper te gebruiken in overeenstemming met de plaatselijke wetten en verordeningen en de aanwijzing van het daartoe bevoegde gezag op te volgen.
 6. Het is de huurder verboden eigenmachtig veranderingen, toevoegingen, opschriften, versieringen, stickers (met uitzondering van tolstickers) e.d. aan te brengen in en/of aan de camper.
 7. Het is niet toegestaan in de camper te roken.
  Indien er wel gerookt is worden hiervoor € 250,00 schoonmaakkosten in rekening gebracht.
 8. Het is niet toegestaan in de camper huisdieren te vervoeren/mee te nemen.
  Indien er wel huisdieren in de camper zijn meegenomen, worden hiervoor € 250,00 schoonmaakkosten in rekening gebracht.
 9. Het is huurder uitdrukkelijk verboden de gehuurde camper te gebruiken of te doen gebruiken voor rijles, het tegen betaling vervoeren van vracht of andere personen, dan wel handelingen te verrichten, te doen verrichten of na te laten waardoor schade aan de camper kan ontstaan of de belangen van Go-Camper kunnen worden geschaad.
 10. Het is huurder verboden zich met de camper te bevinden op racebanen, circuits en oefenen voor of deelnemen aan snelheidsritten, regelmatigheidritten of behendigheidsritten of wedstrijden.
  Tevens mag huurder niet deelnemen aan gezelligheidsritten, puzzelritten e.d.
 11. Het is huurder uitdrukkelijk verboden de camper te onderverhuren, te verpanden, in bewaring te geven, te belenen of op enigerlei wijze, hoe ook genaamd, over de camper te beschikken in strijd met de belangen van Go-Camper.

Artikel 6 – Onderhoud, reparatie, overige kosten:

 1. Onderhoud- en reparatiewerkzaamheden worden in principe door Go-Camper uitgevoerd. Go-Camper zorgt ervoor dat periodiek onderhoud tijdens de huurperiode niet nodig is, tenzij in een huurperiode meer dan 10.000 kilometer gereden wordt. In dat geval dient huurder een onderhoudsbeurt te laten uitvoeren door een erkend bedrijf. (dealer betreffende merk)
 2. Alle kosten die rechtstreeks volgen uit het gebruik van de camper zijn voor rekening van de huurder. Met name valt hierbij te denken aan de kosten van brandstof, wassen, bandreparatie, stalling, boetes etc.
 3. Noodzakelijke reparaties aan de camper, welke het bedrag van € 125,00 of een gelijkwaardig bedrag in vreemde valuta niet te boven gaan, kunnen zonder toestemming van Go-Camper worden uitgevoerd.
  Overige reparaties mogen slechts worden uitgevoerd na uitdrukkelijke toestemming van Go-Camper,
  bij gebreke waarvan deze kosten voor huurder zijn.
 4. Huurder dient erop toe te zien dat een reparatie het beoogde resultaat oplevert en dat de kosten in overeenstemming zijn met de omvang van de reparatie, zo nodig in overleg met Go-Camper.
  Wanneer de kosten van een door een Go-Camper goedgekeurde reparatie in het buitenland buitensporig hoog zijn, behoudt Go-Camper het recht voor de kosten van het herstel te vergoeden op basis van het gangbare prijspeil in Nederland.
 5. Alle reparaties aan de camper dienen te geschieden door een erkend autobedrijf, bij voorkeur een dealer van het betreffende merk.
  Alle reparaties aan het huishoudelijke gedeelte van de camper mogen slechts uitgevoerd worden door ter zake vakkundige personen, het geen dient te blijken uit door huurder te overleggen nota’s.
 6. De door huurder betaalde onderhoudsbeurten en de na toestemming van Go-Camper elders uitgevoerde reparaties worden door overlegging van een gespecificeerde nota vergoed.
 7. Vergoeding is uitgesloten indien huurder opzet, grove schuld of nalatigheid ter zake van de noodzaak van de reparaties kan worden verweten.
  Vergoeding is eveneens uitgesloten indien de reparatie het gevolg is van het niet naleven van enige verplichting uit hoofde van de huurovereenkomst.

Artikel 7 – Schade aan gehuurde camper:

Go-Camper garandeert dat de camper op het moment van aanvang van de huurperiode, vermeldt in de huurovereenkomst, in deugdelijke staat verkeert.

 1. Huurder is verplicht, na een ongeval waarbij de camper betrokken is, dan wel bij beschadiging of diefstal van de camper, de alarmcentrale en daarna Go-Camper daarvan onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 24 uur na het voorval, in kennis te stellen.
 2. Huurder dient alle aanwijzingen ter zake van de alarmcentrale en Go-Camper onmiddellijk en volledig uit te voeren.
 3. Huurder verplicht zich van het voorval de plaatselijke autoriteiten een rapport dan wel proces-verbaal te laten opmaken en dit Go-Camper uiterlijk bij beëindiging van de huurovereenkomst ter hand te stellen.
 4. Huurder noteert zelf de toedracht van het gebeurde, de merken en kentekens van eventuele betrokken voertuigen (maatschappij en polisnummer), de namen en adressen van bestuurders, andere betrokkenen en eventuele ooggetuigen.
  Huurder verzoekt voorts de betrokkenen het Europese schadeformulier mede in te vullen en te ondertekenen.
  Ook al deze gegevens stelt huurder onmiddellijk doch uiterlijk bij beëindiging van de huurovereenkomst ter beschikking aan Go-Camper.
 5. Huurder onthoudt zich van elke handeling die erkenning van eigen aansprakelijkheid van Go-Camper ten aanzien van het gebeurde zou kunnen betekenen.
 6. Alle kosten die volgen uit het tanken van verkeerde brandstof (zie huurovereenkomst voor juiste brandstof), vullen van verkeerde vloeistof(fen), zijn voor rekening van de huurder.

Artikel 8 – W.a.- verzekering:

Go-Camper verklaart dat er ten behoeve van de camper een aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten welke voldoet aan de krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (ook wel afgekort als W.A.M.) gestelde eisen.
Voor rekening van huurder, die Go-Camper ter zake vrijwaart, blijft evenwel:

 1. Schade aan derden, die om welke reden dan ook niet door de verzekeraar wordt vergoed.
 2. Schade aan derden die weliswaar door verzekeraar op grond van voornoemde wet wordt vergoed doch terzake krachtens de polisvoorwaarden geen dekking is. Dit doet zich bijvoorbeeld voor indien de bestuurder onder invloed van alcohol of drugs heeft verkeerd ten tijde van het ontstaan van de schade.
 3. Een eigen risico ter waarde van € 1000,00 per gebeurtenis.

De verzekeringsvoorwaarden liggen ter inzage bij Go-Camper.

Artikel 9 – Cascodekking:

Go-Camper verklaart dat de camper tegen cascoschades is gedekt.

Voor rekening van huurder blijft te allen tijde:

 1. Een eigen risico van € 1000,00 per gebeurtenis (geldt ook bij hagelschade)
 2. Schade ontstaan bij gebruik in strijd met artikel 5 van deze algemene huurvoorwaarden
 3. Schade ontstaan wanneer de bestuurder ten tijde van het schadegeval onder zodanige invloed van alcohol, medicijnen, of enig bedwelmend of opwekkend middel is, dat hij niet in staat moet worden geacht de camper naar behoren te besturen.
 4. Schade ontstaan door opzettelijk handelen of nalaten van de huurder of bestuurder
 5. Schade ontstaan terwijl de bestuurder niet in bezit was van een geldig Nederlands rijbewijs B of terwijl bestuurder de rijbevoegdheid was ontzegd.

Artikel 10 – Schade van de huurder:

Go-Camper is niet aansprakelijk voor alle kosten en schade van inzittenden van de camper of derden, welke op enigerlei wijze samenhangen met het gebruik van de gehuurde camper, behoudens in het geval van grove opzet of nalatigheid van Go-Camper, in welk geval de aansprakelijkheid van Go-Camper is beperkt tot maximaal de overeengekomen huurprijs.

Voor schade aan de reisbagage van de huurder is Go-Camper nimmer aansprakelijk de huurder wordt geacht ter zake van zijn mogelijke schade een eigen verzekering af te sluiten.

Go-Camper zal in het bijzonder niet aansprakelijk zijn voor alle kosten voortvloeiend uit navolgende omstandigheden:

 1. Overtreding door huurder van de wegenverkeer wetgeving of overeenkomstige bepalingen in het buitenland.
 2. Door huurder en/of inzittenden van de camper gepleegde overtredingen en strafbare feiten, tenzij deze het gevolg zijn van een defect aan de camper dat reeds (in aanleg) aanwezig was bij de aanvang van de huurovereenkomst.
 3. Beëindiging van de huurovereenkomst door Go-Camper op basis van artikel 3 van deze algemene huurvoorwaarden
 4. Reparatie en onderhoud van de camper dan wel overige omstandigheden waardoor de huurder tijdens de huurperiode tijdelijk geen gebruik kan maken van de camper.

Huurder vrijwaart Go-Camper voor alle aanspraken ter zake.

Indien Go-Camper ondanks bovenstaande toch voor dergelijke kosten en schaden wordt aangesproken, zal huurder op eerste vordering en naar opgave van Go-Camper die kosten en schade alsmede gevolgkosten onverwijld aan Go-Camper voldoen.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid van de huurder:

 1. In alle gevallen dat huurder enige bepalingen van de huurovereenkomst, deze algemene huurvoorwaarden en/of wet niet nakomt, is huurder aansprakelijk voor de daardoor voor Go-Camper reeds ontstane en nog te ontstane kosten en schade. Huurder is in het bijzonder aansprakelijk voor alle kosten en schade aan of in verband staande met de camper, indien en voor zover deze kosten niet gedekt worden door de verzekeraar van het gehuurde of de verzekeraar van huurder en/of derden.
 2. Huurder zal, zonder enige reserve de door Go-Camper geleden en te lijden kosten en schade op diens eerste vordering en naar diens opgave, onverwijld voldoen, doch uiterlijk binnen 14 dagen nadat Go-Camper deze kosten en schaden bij huurder heeft gevorderd, bij gebreke waarvan Go-Camper recht heeft op vergoeding door huurder van de wettelijke rente.
 3. Ten laste van de huurder komen tevens de kosten van alle buitengerechtelijke en gerechtelijke maatregelen, die Go-Camper voor het geldend maken van zijn rechten ingevolge de huurovereenkomst nuttig of mogelijk mocht achten.